wyszukiwarka zaawansowana

NAPISZ DO NAS

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czapoba.pl (zwany dalej Sklepem CZAPOBA) prowadzony jest przez Roberta Ambroszczyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czapoba Robert Ambroszczyk (zwaną dalej Czapoba) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności ul. Skłodowskiej 13, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 7311886222, REGON: 365765783, adres poczty elektronicznej: shop@czapoba.pl
1.2. Sklep CZAPOBA działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep CZAPOBA zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu CZAPOBA, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
1.6. Sklep CZAPOBA prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego świata.
1.7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.9. Definicje: 

 • DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 • DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Czapoba, za pośrednictwem Dostawcy, 
 • DOSTAWCA – Firma kurierska DHL, Poczta Polska, usługa Paczkomaty Inpost.
 • HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta. 
 • KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • KONTO KLIENTA – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu CZAPOBA, uruchomiona na rzecz Klienta przez Czapoba, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. 
 • LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie CZAPOBA. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. 
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.czapoba.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu. 
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu CZAPOBA. 
 • Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu CZAPOBA. 
 • CZAPOBA – działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej Czapoba Robert Ambroszczyk, adres do korespondencji: ul. Skłodowskiej 13, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 7311886222, REGON: 365765783, adres poczty elektronicznej: sklep@czapoba.pl
 • STRONA INTERNETOWA SKLEPU CZAPOBA – strony internetowe, pod którymi Czapoba prowadzi Sklep CZAPOBA, działające w domenie czapoba.pl. 
 • TOWAR – produkt oferowany przez Czapoba za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego CZAPOBA. 
 • TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
 • TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Czapoba. 

2. WSTĘP 

2.1. Jako Czapoba posiadamy wszelkie prawa do Sklepu CZAPOBA, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu CZAPOBA, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem. 

2.2. Czapoba udostępnia Sklep CZAPOBA jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu CZAPOBA. 

2.3. Czapoba zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich. 

2.4. Sklep CZAPOBA lub Strony Sklepu Internetowego CZAPOBA nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu. 

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego CZAPOBA odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie. 

2.6. Klient, korzystając ze Sklepu CZAPOBA nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu CZAPOBA, Strony Sklepu Internetowego CZAPOBA lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Czapoba, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Czapoba. 

2.7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu CZAPOBA wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu CZAPOBA w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Czapoba. 

2.8. Korzystanie ze Sklepu CZAPOBA oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu. 

2.9. Czapoba dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego CZAPOBA było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego CZAPOBA to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s. 

2.10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie CZAPOBA oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu CZAPOBA, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 

2.11. Jako Czapoba oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet). 

2.12. Czapoba tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA. W przypadku zastosowania przez Czapoba powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. 

3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM CZAPOBA 

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie CZAPOBA. 

3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Czapoba poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło. 

3.3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady: 

Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez Czapoba usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

3.4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: 

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

upoważnieniem Czapoba do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Czapoba na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Czapoba. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Czapoba za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu CZAPOBA. 

3.6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Czapoba o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych.. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta. 

4. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Czapoba. 

4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym CZAPOBA przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu CZAPOBA. 

4.3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Czapoba przez wybór pola „POTWIERDZAM ZAKUP” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do Czapoba podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia. 

4.4. Po złożeniu zamówienia, Czapoba przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. 

4.5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Czapoba potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres. 

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA 

5.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA zamieszczone przy danym Towarze: 

o   stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich

o   nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;

o   nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

 

5.2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności. 

5.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

o   przelew bankowy na rachunek bankowy Czapoba (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Czapoba potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Czapoba);

o   przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedziba w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Czapoba potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Czapoba informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.);

5.4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy. 

5.5. Czapoba zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA informację o terminie realizacji zamówienia. 

5.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

5.7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. 

5.8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. 

5.9. Czapoba dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. 

5.10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego CZAPOBA, przez Dostawcę Czapoba skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA 

6.1. Czapoba ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Czapoba ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

6.2. Czapoba zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

6.3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może: 

o   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Czapoba niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

o   Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Czapoba albo Czapoba nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Czapoba usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Czapoba. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

o   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Czapoba niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

o   Czapoba może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Czapoba. 

6.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Czapoba. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Czapoba. 

6.5. Czapoba odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 

7. REKLAMACJE 

7.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Czapoba. 

7.2. Czapoba w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. 

7.3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Czapoba. 

7.4. Klient może zgłosić Czapoba reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Czapoba. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Czapoba. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu CZAPOBA. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Czapoba niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ 

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. 

8.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Czapoba oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Czapoba na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

8.3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Czapoba oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Czapoba niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. 

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 

8.5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Czapoba przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8.6. Czapoba ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Czapoba może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Czapoba, Czapoba nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Czapoba lub przekazać go osobie upoważnionej przez Czapoba do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

8.9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Czapoba. 

8.10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Czapoba, Czapoba nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 

8.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8.12. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo: 

o   bezpośrednio w biurze Czapoba w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 10:00 do 17:00 , ul. Skłodowskiej 13, 95-050 Konstantynów Łódzki

o   za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Czapoba ul. Skłodowskiej 13, 95-050 Konstantynów Łódzki

8.13. Czapoba dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

9. USŁUGI 

9.1. Czapoba świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi: 

o   Prowadzenie Konta Klienta; 

o   Newsletter 

9.2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

9.3. Czapoba zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

9.4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w pkt. 3 Regulaminu. 

9.5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Czapoba na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Czapoba, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi. 

9.6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Czapoba, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Czapoba. Newsletter przesyłany jest przez Czapoba do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

9.7. Każdy Newsletter kierowany danych Klientów zawiera, w szczególności: 

o   informację o nadawcy;

o   wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

o   informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej shop@czapoba.pl . 

9.9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie Czapoba, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Czapoba, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 

9.10. Czapoba jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Czapoba lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Czapoba zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU 

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego. 

10.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego. 

10.3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Czapoba na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Czapoba poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

10.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Czapoba w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony. 

10.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 

10.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

10.7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2016 r.. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.czapoba.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność jednoosobowej działalności gospodarczej Czapoba Robert Ambroszczyk w siedzibie w Konstantynowie Łódzkim. 

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) jest Czapoba Robert Ambroszczyk (zwaną dalej Czapoba) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i ul. Skłodowskiej 13, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 731886222, REGON 365765783, adres poczty elektronicznej: shop@czapoba.pl., właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”. 

1.3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu Czapoba (dalej jako: „Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. 

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie. 

2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także adres IP i dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika. 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 poz. 1182 ze zm.), 

3.2. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.), 

3.3. Dane osobowe Użytkowników, w zakresie w jakim przetwarzanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182). 

3.4. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. PRAWO DOSTĘPU 

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, 

4.2. Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

4.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. 

4.4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie. 

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

5. MECHANIZM COOKIES 

 5.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies. 

5.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika. 

5.3 W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użtkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. 

5.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika. 

5.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika. 

5.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników. 

5.7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu. 

5.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. 

5.9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych: 

o    Mozilla Firefox

o    Internet Explorer

o    Google Chrome

o    Safari

o    Opera

6. ADRES IP 

6.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu. 

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH 

7.1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

7.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. 

10. KONTAKT Z NAMI 

10.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: shop@czapoba.com 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl